Diğer Koruma Türleri

Türkiye’de Coğrafi işaret 6769 sayılı sınai mülkiyet kanununa göre korunmaktadır. 6769 sayılı kanunun 33. Maddesine göre; Doğal ve beşerî unsurların bir araya gelmesi sonucu gıda, tarım, maden, el sanatları ürünleri ve sanayi ürünlerinden bu Kitapta yer alan şartlara uygun olanlar, tescil edilmesi şartıyla, coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı korumasından yararlanır.

Coğrafi işaret, Türkiye gibi  çok sayıda yöresel ürünlere , yöresel sanatlara vb gibi zenginliklere sahip bir ülkede önemli bir koruma sağlar. Ancak coğrafi işaretin korunması kadar onun işletilmesi ve coğrafi işaret sahibi yöreye gelir, ün ve itibar kazandırması gereklidir.

Markiz Patent, coğrafi işaretlerin gerek yönetmeliklerin hazırlanması, başvuru ve başvuru işlemlerinin takibi yanında, coğrafi işaretten gelir elde edilmesi konusunda strateji geliştirme konusunda da danışmanlık vermektedir.

Entegre devreler yarı iletkenlerin (mikroçipler)  tasarımlarının korunması ile ilgilidir. Türkiye’de entegre devrelerin korunması hakkındaki kanun 2004 tarihli 5147 sayılı entegre devre topoğrafyalarının korunması hakkında kanundur.

Entegre devreler, Türkiye’de gelişen veya ilerlemiş bir sanayi olmadığında pek rağbet görmektedir. Ancak yurt dışında Türkiye’ye gelen başvuruların korunması açısından önemlidir.

Bu Kanunun amacı, bu Kanun hükümlerine uygun entegre devre topoğrafyalarının korunmasını, bu alanda rekabet ortamının oluşturulmasını ve bu suretle sanayinin gelişmesini sağlamaktır.

Bu Kanun, tescilli entegre devre topoğrafyalarının korunmaları ile ilgili esasları, kuralları ve şartları kapsar. Bu Kanun kapsamında entegre devre topoğrafyalarına sağlanan koruma, hak sahiplerinin diğer kanunlarla getirilen korumalardan yararlanmalarına engel teşkil etmez.

Burada

  1. a) Entegre devre: Elektronik bir işlevi veya bunun gibi diğer işlevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış, en az bir aktif elemanı olan ve ara bağlantılarından bir kısmının ya da tümünün bir parça malzeme içerisinde ve/veya üzerinde bir

araya getirilmiş ara veya son formdaki bir ürünü,

  1. b) Entegre devre topoğrafyası: Entegre devreyi oluşturan tabakaların üç boyutlu dizilimini gösteren, üretim amacıyla hazırlanmış ve herhangi bir formatta sabitlenmiş görüntüler dizisi olup, her görüntü entegre devrenin üretiminin herhangi bir aşamasındaki yüzeyinin tamamının veya bir kısmının görünümünü,

olarak tarif edilmektedir.

Markiz Patent vekilleri Türkiye’de üretimi yapılabilecek veya korunması sağlanması  gerekli entegre devre topoğrafyalarında danışmanlık ve vekillik hizmeti sunmaktadır.

Telif hakları (copyright) , sınai mülkiyetten ayrı olarak korunması için resmi başvuru yapılmasına zorunluluk yoktur. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eserler, eserin yaratıldığı andan başlayan doğal bir korumadan yararlanır. Telif haklarının korunması için  her ne kadar resmi tescile  gerek olmasa da kayıt amaçlı olarak, eser üzerindeki hakların korunması ve özellikle hak sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması amacıyla bazı işlemlerin yapılması mümkündür. Bu genel olarak isteğe bağlı kayıt ve noter kaydı şeklindedir.

Türkiye’de telif hakları 2004 tarihinde 5101 sayılı Kanun ile değiştirilmiş olan Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (Telif Hakkı Kanunu) No.5846 ile korunmaktadır. Koruma süresi eser sahibinin yaşamı boyunca ve onun ölümünden sonra 70 yıldır.

İsteğe bağlı kayıt; Eser sahibinin yani eseri meydana getiren kişi ya da kişilerin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlayan ve isteğe bağlı olarak yapılan bir işlemdir. Bu işlem Türkiye’de kültür bakanlığı bünyesinde yapılmaktadır. Bu işlem beyana dayalı bir işlem olup hak kurucu niteliğe sahip değildir. Fikirler soyut halleriyle kayıt- tescil edilememekle birlikte ancak somutlaştırılıp şekillendirilmeleri (eser haline getirilmeleri) halinde kayıt edilmeleri mümkündür.

İsteğe bağlı kayıt başvurusu sonucunda, başvuru sahibine yapılan işleme ilişkin olarak esere, eser sahibine ait bilgileri içeren bir belge tanzim edilerek verilir.

İsteğe bağlı kayıt yapılan eserin dava konusu olması halinde mahkeme tarafından talep edilmesi halinde kayıt belgesinin bir örneği ve başvurusu sırasında sunulan belgeler Kültür Bakanlığı- Telif Hakları Genel Müdürlüğünden  mahkemeye sunulur.

Diğer yandan noter tarafından düzenlenen ya da onaylanan hak sahipliği belgeleri; Kişinin söz konusu eseri kendisinin meydana getirdiğini ve bu eser üzerindeki tüm hakların kendisine ait olduğunu içeren beyanının noter tarafından düzenlenmesi ya da onaylanması mümkündür.

Markiz Patent telif hakları konusunda doğrudan danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bilgisayar programları Türkiye dahil dünyanın bir çok ülkesinde “eser” olarak göründüğünden telif hakları 2004 tarihinde 5101 sayılı Kanun ile değiştirilmiş olan Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (Telif Hakkı Kanunu) No.5846 ile korunmaktadır. Bilgisayar programlarının telif hakkı (Copyright) ile korunması aslında bilgisayar programının kopyalanmasının engellenmesi şeklindedir. Ancak söz konusu program teknik bir özellik içeriyorsa , örneğin bir sıkıştırma programı veya piyasada “MP3” veya “mp4” olarak bilinen ses ve görüntü sıkıştırma programlarının mantığı, daha doğrusu metot, iş metodu (business method) olarak 6769 sayılı sınai mülkiyet kanunu, veya Avrupa patent anlaşmasına göre patentle koruma altına alınabilir. Yine bunun gibi bilgisayar programları ile ilişkili olan elektronik donanımlar ve bu donanımların bilgisayar programları ile birlikte teknik yenilik ve üstünlük oluşturabiliyorsa yine patent hakları ile korunması mümkün olabilmektedir.

Markiz Patent vekilleri, bilgisayar programlarının, özellikle teknik yenilik ve teknik üstünlük içerebilecek bilgisayar programlarının gerek Türkiye’de, gerek Avrupa ve Amerika’da patentlenmesi konusunda oldukça ileri bilgi birikimi ve tecrübeye sahiptirler.

Türkiye’de bitki türlerinin korunması 2004 tarihli yeni bitki çeşitlerine ait ıslahçı haklarının  korunmasına ilişkin 5042 sayılı kanun ile korunmaktadır. Bu kanun ile amaçlanan bitki çeşitliliği bakımından zengin olan ülkemizdeki bitki ıslah çalışmalarının korunması ve tohumların korunması ile ilgilidir. Tarım bakanlığı bünyesinde yapılan bu kayıt ve tescillerin özellikle tarım sektöründe bitki ıslah ve tohum geliştiren işletmeler için elzemdir.

Markiz Patent bu konuda danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Markiz Patent, Türkiye’de 30 yıldan fazla bir süredir marka ve patent tescilleri konusunda çalışan Sayın Orhan ERİMAN liderliğinde kurulmuş bir patent bürosudur.

İletişim

Nispetiye Mahallesi, Nispetiye Cd. Levent İş Merkezi No:6 K:2, 34330 Beşiktaş/İstanbul

Tel
: +90-212-347 62 55
E-Posta
: markiz@markiz.com.tr


Tüm Hakları Saklıdır.
675
Marka Tescil Hizmeti
416
Patent Hizmeti
327
Tasarım Tescili
© copyright 2020